Energetski i procesni uređaji
(ENPROC)

Uvodno o stacionarnim generatorima pare. Osnove stacionarnih generatora pare, podjela, pogonski parametri. Termodinamski proces u generatoru pare. Toplinska bilanca, gubici i iskoristivost. Gorivo i izgaranje. Toplinski proračun, dimenzioniranje ogrjevnih površina. Cirkulacija vode. Strujanje dimnihplinova i zraka. Proračun čvrstoće i materijali za tlačne dijelove. Osnove automatske regulacije. Tipovi i konstrukcijske izvedbe stacionarnih generatora pare. Konstrukcijski dijelovi. Pomoćni uređaji. Ostali energetski i procesni uređaji.