Engleski kao svjetski jezik
(ESJ_2)

 This course requires an enrolment key

Ciljevi predmeta, čiji program obuhvaća engleski naprednog stupnja (B2+) u akademskim uvjetima:

-usvajanje novog vokabulara koji će studentima omogućiti izražavanje samostalnog kritičkog mišljenja na odabrane teme

-ponavljanje i nadograđivanje znanja o gramatičkim strukturama u engleskome jeziku

-razvijanje vještine i strategija čitanja

-ravzijanje vještine i strategija slušanja

-svladavanje jezičnih vještina i tehnika potrebnih za tečnu usmenu komunikaciju

-svladavanje jezičnih vještina i tehnika potrebnih za usmenu prezentaciju teme iz struke

-razvijanje vještina pismene komunikacije (pisanje mailova, bilješki i sažetaka)

-razvijanje vještina korištenja jezičnih priručnika (dvojezičnih i jednojezičnih rječnike, gramatika itd.)


This course requires an enrolment key