Uvod u germanističku lingvistiku
(LINGVISTIKA)

Kolegij je podloga za sve ostale kolegije lingvističkog modula studija Germanistike. On studentima daje bolji uvid u sustav njemačkog jezika te im na taj način olakšava daljni pristup njemačkoj gramatici te svim drugim lingvističkim disciplinama. Studenti obrađuju sljedeće tematske cjeline: Komunikacija i komunikacijski modeli, semiotika, jezični znak, paradigmatski i sintagmatski odnosi, sinkronija i dijakronija, tradicionalne i novije lingvističke discipline, jezik i primjena, morfologija, sintaksa, konstitutivna gramatika, IC-gramatika, GTG-gramatika, Chomsky, dependentna gramatika, povijest lingvistike, distribucionalizam, semantika i komponencijalna analiza i prototipna semantika.