Farmakologija
(FARMADM)

 This course requires an enrolment key


Kolegij Farmakologija je obvezni kolegij na drugoj godini Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalne medicine i sastoji se od 30 sati predavanja,15 sati vježbi, 45 sati seminara, ukupno 90 sati (7,5 ECTS). Kolegij se izvodi u predavaonicama Medicinskog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Ciljevi i zadaci kolegija jesu studente upoznati s osnovnim principima opće i specijalne farmakologije te racionalne farmakoterapije, s posebnim osvrtom na pripravke koji se koriste u stomatološkoj praksi. Planirani ishod kolegija jeste studentima omogućiti stjecanje osnovnih znanja iz područja farmakodinamike, farmakokinetike i toksikologije pojedinih lijekova, vještine propisivanja recepata za različite oblike lijekova te znanja koja će im omogućiti ispravan izbor lijeka u kliničkoj stomatološkoj praksi. Stečena znanja trebala bi također omogućiti razumijevanje uporabe lijekova za različite medicinske indikacije, a koja bi mogla interferirati sa stomatološkim bolestima odnosno uzrokovati oralne nuspojave.

This course requires an enrolment key