Moderna fizika 1
(MODERNA1)

 This course requires an enrolment key

Upoznati studente s osnovnim principima moderne fizike; fenomenološkim pristupom, polazeći od spektroskopskih opažanja rastumačiti strukturu atoma oslanjanjem na poluklasične i kvantnomehaničke modele. opisati procese u kojima dolazi do promjene energije atoma u vezanim i nevezanim stanjima; upoznati studentes osnovama fizike čvrstog stanja s posebnim osvrtom na metale i poluvodiče.

This course requires an enrolment key