Metodologija istraživanja u odgoju II
(MIO II 2016)

 This course requires an enrolment key

Očekuje se da će student/ica biti upoznat/a s
osnovama deskriptivne i inferencijalne statistike te kvalitativne obrade
podataka, pri čemu je osnovni naglasak na: usvajanju i korištenju ispravne
terminologije; osposobljavanju studenata da kritički pristupaju dokumentima
koji sadrže statističke podatke (znanstvene i stručne članke, novinske članke,
administrativne dokumente itd.); osposobljavanju studenata za provođenje
osnovne obrade i analize podataka u svrhu izrade diplomskog rada.

This course requires an enrolment key