Semiotika slike
(SEMIOTIKA)

Cilj kolegija jeste ovladavanjem
osnovnim konceptualnim vokabularom, kao i elementarnim orudjem mišljenja i
argumentiranja o semiotici slike, studenti/ce stiču znanja sa kojima mogu
razumijevati i tumačiti ne samo nasljedje semiotike općenito a onda i semiotike
slike, već će ga moći i eksperimentalno koristiti u svojoj umjetničkoj i
stvaralačkoj praksi.

Opis:
Tijekom dvadesetog stoljeća, semiotika se kao
znanost o tumačenjima znakova i simbola ali i znakovnih i simboličkih sustava,
iz lingvistike i srodnih joj disciplina (filozofije, logike, antropologije,
sociologije...) proširila u umjetničke oblasti i neverbalnu kulturalnu
produkciju u najrazličitijim sferama života. Početak dvadesetprvog stoljeća
bilježi snažan razvoj kognitivnih znanosti, tehnologija i virtuelnih svijetova
koji takodjer zahtijevaju multimodalno i interdisciplinarno tumačenje ne samo
osnova komunikacije već i razumijevanje ali i invenciju umjetničkog stvaranja i
prakse. Povijesti semiotike općenito a onda i semiotike slike, pristupit će se
kronološki, od antičkoga doba pa sve do poststrukturalizma, s naglaskom na
strujanjima u proteklih tridesetak godina. Osim metodskog pristupa analizi
znakova i simbola kao i ispitivanja načina na koji funkcioniraju znakovni
sustavi, kao i koji su mehanizmi njihova nastanka i nestanka, tijekom kolegija
će biti riječ o temeljnom pitanju odnosa teksta, govora i drugih oblika
znakovnog i simboličkog komuniciranja. Od iznimne važnosti će biti pokušaj
pronalaženja autentičnog i jasnog umjetničkog angažmana u kojem će se
diferencirati estetika, etika, politika, ideologija, svijet koncepata ali i svijet
afekata. Poezija, govor životinja, medicinski simptomi, medijske poruke,
teorija igara, evoluciona semiotika, govor tijela, odnos čovjeka i kompjutera,
razumijevat će se u specifičnim situacijama i pojedinačnim kontekstima. U
cjelini gledano, semiotika slike će pružiti informativni ali i kritički pregled
domena značenja i označavanja koji predstavlja nužni segment suvremene
umjetnosti.