Fizika materijala II
(FM II)

 This course requires an enrolment key

Cilj kolegija je usvajanje bazičnih znanja o  fizikalnim svojstvima površina i nanostruktura,
strukturnoj i elektronskoj karakterizaciji površina i adsorbata, razumijevanju procesa adsorpcije, te mogućih
vezanih stanja. 


Kolegij se sastoji od deset povezanih modula kroz koje se obrađuju teme: strukture i klasifikacije kristala, površina i
adsorbiranih slojeva, vezi difrakcije elektrona na 2D rešetci i recipročne kristalne rešetke, koncepti vezani uz
tehniku ultra-visokog vakuuma, adsorpcija atoma i molekula, foto-elektronske eksperimentalne tehnike površinske
fizike, tehnike oslikavanja površina i nanostrukture na površinama.

This course requires an enrolment key