Test
(TMPROBA)

Uvod u princip virtualnog rada i princip stacionarne totalne potencijalne energije. Veza između ravnotežnih jednadžbi i energetskih principa. Primjena principa virtualnog rada na rešetke i okvire. Rayleigh-Ritzova metoda s naglaskom na gredne nosače. Galerkinova metoda. Primjena Rayleigh-Ritzove metode na izvijanje grednih nosača. Uvod u metodu konačnih elemenata korištenjem principa virtualnog rada. Funkcije oblika za trokutne zidne nosače. Matrica krutosti i vektor opterećenja. Transformacije između koordinatnih sistema. Gredni konačni elementi. Energetske metode i princip virtualnog rada u dinamici. Analitička dinamika i Lagrangeve jednadžbe. Razumjeti osnovne energetske principe i osposobiti se za njihovu primjenu u jednostavnim problemima statike deformabilnih tijela i analitičke dinamike. Razumjeti bit približnih metoda temeljenih na energetskim principima, kao i shvatiti energetsku formulaciju metode konačnih elemenata. Pripremiti se za predmet Metoda konačnih elemenata.


Ishodi učenja

Nakon odslušanog predmeta, obavljenih svih predmetnih aktivnosti i položenog ispita student će znati

–      dokazati ekvivalentnost ravnotežnih jednadžbi i varijacijskih principa na jednostavnom mehaničkom problemu

–      riješiti jednostavan mehanički problem primjenom Rayleigh-Ritzove metode

–      riješiti jednostavan mehanički problem primjenom metode konačnih elemenata

–      riješiti jednostavan dinamički problem primjenom Lagrangevih jednadžbi