Opskrba vodom i kanalizacija
(OVIK)

 This course requires an enrolment key

Izvorišta vode u prirodi. Vrste vodoopskrbnih sustava. Osnove dimenzioniranja vodoopskrbnih sustava. Objekti vodoopskrbnog sustava: zahvatne građevine, uređaji za kondicioniranje vode, vodospreme, crpne postaje, cjevovodi (cijevi, fazonski komadi i vodovodne armature) itd. Kvaliteta vode za piće. Ugradnja i ispitivanje vodonepropusnosti vodoopskrbnih cjevovoda. Vodoopskrba u izvanrednim prilikama. Vrste otpadnih voda. Vrste kanalizacijskih sustava. Osnove dimenzioniranja kanalizacijskih sustava. Vrste kanala. Ugradnja kanala i ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih sustava. Objekti na kanalizacijskoj mreži: retencijski bazeni, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, revizijska okna, kaskade, preljevi itd. Ispuštanje otpadnih voda u prijemnik.

This course requires an enrolment key