Sanitarna hidrotehnika
(SH)

 This course requires an enrolment key

Nastava je planirana u formi predavanja i vježbi
(30P+15V). U navedenom fondu sati predviđenih za predavanja teoretski će se
obraditi sve teme navedene u sadržaju programa kolegija pri čemu se očekuje
aktivno uključivanje studenata poticanjem na diskusiju, postavljanje pitanja i
sl. dok će se u predviđenom fondu sati vježbi studentima prezentirati dokumenti
prostornog uređenja, građevinski projekti s posebnim osvrtom na objekte
vodoopskrbnih i kanalizacijskih sustava te detaljnije razrađivati pojedine teme
od interesa uz aktivno uključivanje studenata kroz izradu referata i njegovu
prezentaciju na satu.


This course requires an enrolment key