Likovno oblikovanje
(LO)

 This course requires an enrolment key

Temeljni cilj predmeta Likovna kultura je razvoj
stvaralačkog i kritičkog odnosa studenata prema
likovnim
sadržajima
upodručjupoznavanjalikovnogjezika i likovnih tehnika testjecanjavještina likovnog oblikovanja.

Opće kompetencije studenata odnose
se na:

- interpretiranje likovnog jezika
kroz vlastito likovno izražavanje

- samostalnu analizu umjetničkih
djela

- poznavanje i razlikovanje
specifičnosti likovnih tehnika i materijala

 Očekivani
ishodi razvoja općih kompetencija:

Student
će biti sposoban primjeniti stečena znanja te samostalno interpretirati likovni
jezik u vlastitom likovnom izražavanju i izražavanju drugih studenata. Ovi
očekivani ishodi vežu se na sadržaje predmeta Likovna metodika u integriranom
kurikulumu I i Likovna metodika u integriranom kurikulumu II, jer će se
studenti osposobljavati za interpretaciju likovnog jezika na dječjim likovnim
uracima. 


This course requires an enrolment key