Odabrane teme iz povijesti i dijalektologije hrvatskoga jezika_dvopredmetni
(ODABRANE TEME_2)

 This course requires an enrolment key

Razvoj hrvatskoga književnog jezika. Odnos dijalekta i pisanoga jezika. Značajke standardizacijskih procesa. Hrvatski jezikoslovni priručnici do kraja 19. st. Jezikoslovni tekstovi različitih književnojezičnih koncepcija i namjena – rječnici i gramatike (slovopisni i pravopisni priručnici, rasprave, polemike). Razdjelnica predstandardnoga i standardnoga razdoblja. Izbor novoštokavštine kao osnovice standardnoga jezika. Odnos dijalekta i standardnoga jezika danas. Korpus za provođenje oglednih analiza je promjenjiv.
Sinkronijsko tumačenje jedinica i inventara naglasnih sustava narječja hrvatskoga jezika. Narječja, dijalekti i poddijalekti. Kvalitativne i kvantitativne jezične posebnosti kao kriterij za klasifikaciju grupacije dijalekata u narječja. Dijalekti i poddijalekti čakavskoga narječja. Dijalekti kajkavskoga narječja. Dijalekti štokavskoga narječja.

This course requires an enrolment key