Samoregulacija učenja
(SRU)

 This course requires an enrolment key

Cilj je predmeta da studenti upoznaju i razumiju teorijske modele i metode istraživanja procesa samoregulacije učenja. Upoznati će procese samoregulacije motivacije, kao i samoregulacije kognitivnih procesa. Očekuje se da studenti razumiju procese razvoja samoregulacije kao i metode poučavanja samoregulacije učenja.

This course requires an enrolment key