OROFACIJALNA GENETIKA
(ORF)

Svrha ovog predmeta je ovladavanje znanjima nužnim za prevenciju, dijagnosticiranje i liječenje genetskih poremećaja koji zahvaćaju orofacijalnu regiju. Studentu je potrebno naučiti utvrditi genetske komponente u etiologiji bolesti u svrhu postavljanja dijagnoze, prognozu i racionalan pristup lijećenju .