Fiziologija i patofiziologija II
(FPFII_STOM)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

Kolegij Fiziologija i patofiziologija II je obvezni kolegij na drugoj godini Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalne medicine. Nastava je organizirana turnusno u trajanju od 5 tjedana, a izvodi se u obliku predavanja (30 sati), seminara (30 sati) i vježbi (30 sati), što iznosi ukupno 90 sati (7,5 ECTS). Osnovni cilj ovog kolegija je omogućiti studentu da se primjenom prethodno stečenih znanja iz svih predmeta prve godine studija, a posebno kolegija Fiziologija i patofiziologija I, upozna s normalnom funkcijom kardiovaskularnog, bubrežno-mokraćnog i respiracijskog sustava, kao i patogenetskim mehanizmima koji dovode do poremećaja njihove funkcije, odnosno do pojave bolesti. Primjena sve invazivnijih metoda liječenja bolesti zuba i usne šupljine nameće potrebu cjelovitog pristupa stomatološkom bolesniku, te će stoga upoznavanje funkcije navedenih organskih sustava omogućiti bolje razumijevanje patoloških stanja usne šupljine s kojima se susreću doktori dentalne medicine u kliničkoj praksi. Voditelj kolegija je Doc. dr. sc. Gordana Blagojević Zagorac, dr.med.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key