Dinamika tla
(DINAMIKA TLA)

 This course requires an enrolment key

Osnove vibracija Širenje valova u elastičnoj sredini Svojstva dinamički opterećenog tla Vibracije temelja i tla Vibracije potresa Stišljivost dinamički opterećenog tla Likvefakcija tla Upoznavanje studenata sa osnovama Dinamike tla, uključujući ponašanje tla i konstrukcije pod cikličkim i dinamičkim opterećenjem. Kolegij treba osposobiti studenta da na ispravan način formulira rješenje stvarnog inženjerskog problema bilo izravnim analitičkim bilo numeričkim metodama.

This course requires an enrolment key