Evolucija i vrijednosti
(EVOVRI)

 This course requires an enrolment key


Kolegij će obrađivati osnovna postignuća evolucijskog pristupa u objašnjenju ljudskog ponašanja sa naglaskom na objašnjenju društvenih normi. Za navedena objašnjenja koristit će se kao okvir teorija igara, matematička disciplina koja se razvila sredinom 20.st. Teorija igara bavi se situacijama konflikta između dvaju ili više sudionika. Cilj je odrediti ponašanje sudionika koje je za njih najpovoljnije, pod pretpostavkom da su racionalni. Studenti će biti upoznati sa osnovnim elementima teorije igara:

1. Zatvorenikova dilema; dominantna strategija, jednokratna i višekratna zatvorenikova dilema.

2. Evolucijski stabilna strategija; kompjuterske simulacije, "tit for tat", biološki i socijalni primjeri.

3. Objašnjenje altruizma; recipročni altruizam i osnove etike.

4. Društveni ugovor; Hobbes, suvremeni kontraktualizam, sponatani nastanak iz prirodnog stanja, "evolucijski veo neznanja".

5. Objašnjenje pravednosti; podjela 50-50 kao evolucijski stabilna strategija, kažnjavanje varanja, objašnjenje kantovskog zahtjeva poopćljivosti u etici.

6. Evolucija semantike; razvoj sistema signala kod životinja.

This course requires an enrolment key