Povijest pisma
(POVPIS)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

Sadržaj kolegija

Kolegij će obuhvatiti nastanak, razvoj i širenje brojnih pisama svijeta, od početaka pismenosti do danas. Uz ispitivanje odnosa pisma i jezika, te pisma i različitih jezičnih razina, bavit će se tipologijom pisama i njihovom klasifikacijom, problemima dešifriranja nepoznatih pisama, te procesima posuđivanja pismenih sustava i njihovih dijelova, načinima njihove prilagodbe za bilježenje drugih jezika i utjecajem jezičnih i izvanjezičnih čimbenika na razvoj pojedinih pisama. Pritom će se dotaći i tema kao što su važnost pisma u rekonstrukciji izvanjezičnog konteksta, uloga pismenosti u povijesnim razdobljima, te raznolikost pisama kao izraz kulturnog identiteta.

Studenti će usvojiti osnove gramatologije (znanosti o pismenim sustavima) i steći znanja o strukturi različitih pisama i načinima na koje se ona odnose prema jezičnim sustavima, kao i o kulturnoj i civilizacijskoj ulozi pisma.


Očekivani ishodi kolegija


Studenti će nakon odslušanog kolegija i položenog ispita biti u stanju definirati osnovne pojmove gramatologije (znanosti o pismenim sustavima) i kriterije klasifikacije pisama. Moći će definirati pismo u opreci prema drugim simboličkim sustavima, prepoznati različita pisma, analizirati njihov ustroj i usporediti ga sa strukturom jezika koji pismo bilježi, te analizirati i opisati načine na koje se pisma odnose prema jezičnim sustavima i različitim jezičnim razinama. Moći će prepoznati i opisati različite načine prilagodbe pisama za bilježenje drugih jezičnih sustava i moguće metode dešifriranja nepoznatih pisama, te opisati kulturnu i civilizacijsku ulogu pisma.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key