Edukacijska psihologija
(EDPSIH)

 This course requires an enrolment key

Cilj je ovog kolegija upoznati studente s teorijskim pristupima učenju i načinima primjene teorija učenja u poučavanju. Cilj je također upoznati studente s osobinama ličnosti učenika i motivacijom za učenje kao glavnim čimbenicima individualnih razlika u školskom postignuću, te s učinkom socijalne interakcije u razredu na uspješnost učenja.

This course requires an enrolment key