Matematičke metode fizike I
(MMF1)

 This course requires an enrolment key

Osnovni ciljevi predmeta su:
- da student stekne operativna znanja iz funkcije više varijabli, vektorske analize, tenzorskog i varijacijskog računa kao osnovu za dalji studij teorijskih fizika;
- upoznati studenta s fizikalnim sadržajem i primjenom navedenih tema.

This course requires an enrolment key