Patologija za stručni studij Radiološka tehnologija
(PATOLOGIJA)

Predmet Patologije za Stručni studij Radiološke tehnologije omogućava polaznicima savladavanje i usvajanje znanja i vještina iz patologije.