Dinamičke web aplikacije 2
(DWA2)

 This course requires an enrolment key

Modularnost i funkcije: definiranje i uporaba programskih modula; definiranje i uporaba funkcija; funkcije i uporaba polja. Objektno programiranje u jeziku PHP: klase, objekti, metode; konstruktori, nasljeđivanje, nadjačavanje. Izrada dinamičkog web sjedišta uz uporabu klasa. Relacijski model podataka i relacijski sustav MySQL: definiranje strukturnih osobina tablica i baze podataka; tvorba tablica i baze podataka. Jezik SQL: naredba select i njene klauzule; tvorba sastavljenih SQL izraza (naredbi). Rukovanje greškama u aplikaciji i u njenu radu. Dvosmjerna komunikacija između klijenta, opslužitelja (dinamičke web aplikacije), PHP interpretora i sustava MySQL. Kreiranje komunikacijskog sučelja za pristup dinamičkoj web aplikaciji; kreiranje veze PHP skripta i sustava MySQL, prihvat i oblikovanje odgovora sustava MySQL. Upiti i mijenjanje sadržaja baze pomoću PHP skripata. Sigurnost i zaštita sadržaja kod dinamičkih web aplikacija. Dominantni sustavi za izradu dinamičkih web aplikacija: PHP, ASP, JSP; usporedni prikaz.

This course requires an enrolment key