• Kolegij se bavi političkom, vojnom i ekonomskom poviješću grčke civilizacije u 4. st. pr. Kr. Poseban naglasak će biti stavljen na povijesne procese koji su doveli do uspona Sirakuze, Tebe i Makedonije, te raspada klasičnog grčkog polisa. Dio predavanja će se osvrnuti na ulogu Aleksandra Velikoga i njegova osvajanja, te širenje grčke civilizacije na azijsko i afričko područje. Iz ovog razdoblja su nam preostali brojni književnitekstovi, epigrafički spomenici, te arheološki ostaci što omogućuje intenzivnije upoznavanje studenata s različitim primarnim izvorima. Stoga cilj ovog predmeta je uputiti studente u znanstvenoistraživačke probleme grčke povijesti 4. st. pr. Kr., te ih detaljnije upoznati s metodologijom rada na primarnim književnim i arheološkim izvorima.

  Grčko 4. st. pr. Kr. predstavlja vrhunac klasične grčke civilizacije kao i početak njezina propadanja. Ispunjeno je brojnim političkim i vojnim događajima, koji su bitno odredili daljnju povijest antičkog svijeta. Predavanja će se koncentrirati na nekoliko problema: 1.) posljedice peloponeskog rata i borbu za dominaciju u Grčkoj. 2.) dat će se osvrt na probleme u južnoj Italiji i Siciliji, s osobitim osvrtom na sirakuške tirane; 3.) osobita pozornost bit će stavljena na uspon Makedonije i vladavinu Filipa II. i Aleksandra Velikog.
 • Uvod u političku i kulturnu povijest država Latinske Amerike (Srednje i Južne Amerike), od dolaska Europljana 1492. do najnovijih političkih zbivanja. Neke teme koje će biti naglašene su: kolonijalizam i postkolonijalizam; ratovi za nezavisnost; ekonomski i društveni razvoj u 19. i 20. stoljeću; Hrvatska emigracija u Latinskoj Americi; autoritarni režimi i tranzicije u demokratski sustav; revolucije; odnosi sa SAD-om; i nasljeđe robstvo u latinskim američkim društvima. Nastavne cjeline neće biti samo kronološki organizirane, nego također po temama i po regijama. Studenti će se baviti istraživačkim projektima i pratiti događaje iz raznih zemalja ove zanimljive i važne regije svijeta, regije koju hrvatski studenti nisu imali do sada priliku proučavati.

  Studenti će nakon položenog ispita i izvršenih zadataka biti u stanju raspravljati o najvažnijim tokovima latinske američke povijesti, geografije i ldentiteta; identificirati važne političke i kulturne procese u 19. i 20. stoljeću; istraživati teme iz latinske američke povijesti; i biti spremni koristiti puno različitih vrsta izvora za pisanje radova i za rasprave na predavanjima. • Na ovom kolegiju dat će se prikaz civilizacijskog razvoja na Bliskom istoku, te geneza ranih društava s državom. Kroz primjere ranih povijesnih žarišta u Aziji i Egiptu stječe se uvid u razvoj koji se zbiva neovisno i drugdje.

  1.) Pregled razvitka azijskih bliskoistočnih civilizacija. Pregled razvoja na po­druč­ju plod­nog polumjeseca. Mezopotamija u 5. i 4. tisućljeću pr. Krista - geneza stra­ti­fi­ci­ra­nog druš­tva, grada i države. Ranodinastičko i akadsko doba; III. dinastija Ura. Promjene na Blis­­kom istoku oko 2000. g. pr. Kr. Babilonija u 2. tisućljeću. Mala Azija i područja Sirije i Pa­­les­ti­ne u 2. tis. pr. Kr. Bliski istok između 1200. i 500. g. pr. Kr. Kon­ti­­nu­i­te­ti (Egipat, Babilonija, Asirija) i promjene na prijelazu iz 2. u 1. tisućljeće (željezo, al­fa­bet, ka­ra­vanski promet na devama i novi značaj nomadizma). Novi narodi: Iranci na is­to­ku, Ara­mej­ci, Feničani, Hebrejci na zapadu.

  2.) Egipat. Egipat kao autonomno civilizacijsko žarište. Egipat do kra­ja Sta­re države. Srednja i Nova država. Društvena organizacija faraonskog Egipta. Egiptologija.


 • Grčka povijest se izlaže u sklopu tradicionalne pe­rio­di­­za­ci­je: arhaika, klasično doba i helenizam. U žarištu pozornosti je polis kao temeljna po­li­tič­ka i druš­tvena zajednica. Rimska povijest se dijeli na: kraljevstvo, republiku i carstvo. Naglasak je na društvenoj povijesti i razvitku institucija, te fenomenu romanizacije koji se pokazuje kao skup procesa koji mijenjaju lik velikog di­je­la Europe, pri čemu se osobit naglasak stavlja na municipalizaciju, ulogu voj­ske te probleme gos­podarstva.
 • Izborni kolegij na diplomskom studiju Odsjeka za povijest: Povijest helenizma