• Cilj je ovog predmeta upoznati studente s načinima osiguravanja kreativne obrazovne okoline i nekim standardnim tehnikama kreativnog mišljenja koje mogu upotrijebiti u radu s učenicima.
  • Ciljjeovogkolegijaupoznatipolaznikesteorijamaučenjainačinomprimjenetihteorijaupoučavanjui školskojpraksiteupoznatiiprimijenitiefikasnekognitivneimetakognitivnestrategijeučenja, kao i osposobitipolaznike za vrednovanjenapredovanjaučenika. Ciljje, također, upoznatipolaznikesasposobnostima, osobinamaličnostiučenikaimotivacijomzaučenjekaoglavnim čimbenicimaindividualnihrazlikau školskompostignuću. Takođerpolaznici ćebitiupoznatisučinkomsocijalneinterakcijeurazredunauspješnostučenja, kaoisrazličitimpristupimaodržavanjadiscipline.
  • Cilj je predmeta upoznati studente s učinkovitim metodama učenja i načinima poučavanja učenika tim metodama s ciljem osposobljavanja učenika za cjeloživotno učenje. Sadržaji kolegija su slijedeći: organizacija vremena; kognitivne strategije učenja; metakognitivne strategije učenja; metode poučavanja strategijama učenja; samoregulacija učenja; motivacija za upotrebu strategija.
  • Edukacijska psihologija obavezni je kolegij u programu cjeloživotnog obrazovanja Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje (DPPO) koji se organnizira s ciljem stjecanja nastavničkih kompetencija za nastavnike osnovnih i srednjih škola koji nisu završili nastavničke studije.
  • Razvojna psihologija obavezan je predmet u Dopunsko pedagoško-psihološkom obrazovanju za nastavnike programa cjeloživotnog obrazovanja.
  • Razvojna psihologija je obavezni predmet na prvoj godini diplomskog studija za studente koji su upisali nastavnički modul.

    Cilj je kolegija upoznati studente s bazičnim spoznajama o razvoju nužnim za razumijevanje zakonitosti odgoja i obrazovanja. Na temelju spoznaja o psihološkom razvoju djece i adolescenata omogućiti razumijevanje primijenjenih odgojnih postupaka, te njihovu prikladnost za određenu dob. Senzibilizacija studenata za specifičnosti funkcioniranja djece i mladih određene dobi, kao i razumijevanje individualnih razlika.